Νέα — ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 
των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «COSMOCERT ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο
«COSMOCERT», αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 127746001000, σε
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 
 
Σύμφωνα με όσα ορίζονται παρακάτω και σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας που προβλέπονται στα άρθρα 122 και 123 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, το καταστατικό της εταιρείας και με την από 1/9/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 23/9/2022 ημέρα
 Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας, οδός Δ Καμπούρογλου αρ. 25, 11525 Αθήνα, για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:


 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 

 

1.      Υποβολή και έγκριση των, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2021 – 31/12/2021 της COSMOCERT AE μετά των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
2.       Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01/01/2021 – 31/12/2021,  κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου  από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για την εταιρική χρήση 01/01/2021 -31/12/2021 κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ του Ν. 4548/2018
3.      Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης του έτους 2021 (01/01/2021 - 31/12/2021),συμπεριλαμβανομένης της διανομής μερίσματος για την εν λόγω χρήση (και παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας για τον σκοπό αυτό)
 
 

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 
Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχείο μετόχων της εταιρείας και έχει δικαίωμα ψήφου. Οι μετοχές της εταιρείας είναι άπασες ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο όπως την επίδειξη των μετοχικών τίτλων καθώς και την ταυτοποίηση των στοιχείων του μετόχου.
 

 
Αθήνα, 2/9/2022
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Εκτύπωση Αποστολή με email Share on Facebook  02.09.2022

Recent newsΦόρμα επικοινωνίας

Κεντρικό Γραφείο
Καμπούρογλου Δημ. 25, ΤΚ 115 25, Αθήνα
Tel.: +30 210 6712855
Email: 
info@cosmocert.gr


 

Περιφερειακό Γραφείο Αγρινίου
Ηλία Ηλιού 7-9, ΤΚ 301 00, Αγρίνιο
Tel.:  +30 26410 31727


Περιφερειακό Γραφείο Κρήτης
Ζ. Πηγής 4, ΤΚ 71307, Ηράκλειο, Κρήτη
Tel.: +30 2813 013171
Email: creta@cosmocert.gr

Περιφερειακό Γραφείο Αιγαίου

Αρίωνος 3, Μυτιλήνη, Τ.Κ. 81100

Tel: 2251305064 

Email: lesvos@cosmocert.gr
 


Γραφείο Βουλγαρίας
Sofia,1404, zh.k. Manastirski livadi-B, block 61,
entrance B, office 6

Tel.: +359 2 41 65 244 
Email: 
office@cosmocert.bg

Κλείσιμο

Validity check of submited certifications

Κλείσιμο

Online Αίτηση

Επιλογή κατάστασηςΕπιλέξτε Αίτηση
Συμπληρώστε τα Στοιχεία σας


Κλείσιμο

Άσκησε τα δικαιώματά σου σχετικά με τα προσωπικά σου δεδομένα που επεξεργάζεται η COSMOCERT

Είμαι*:

Πελάτης Εργαζόμενος Υποψήφιος για Εργασία Παραλήπτης από Συγκατάθεση Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος

Επιλέξτε έναν τύπο αιτήματος*:

Ενημέρωση δεδομένων Αίτηση πληροφοριών Διαγραφή δεδομένων Υποβάλετε μια καταγγελία Πρόσβαση δεδομένων Ανάκληση Συγκατάθεσης Εξαίρεση από την κοινή χρήση δεδομένων

Κλείσιμο