Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική για την ποιότητα της εταιρείας Πιστοποίησης COSMOCERT αποτελεί η λειτουργία του και η παροχή αξιόπιστων, ανεξάρτητων, αμερόληπτων, υψηλού κύρους, διαπιστευμένων υπηρεσιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης και πιστοποίησης Προϊόντων που εφαρμόζουν επιχειρήσεις και οργανισμοί τόσο του πρωτογενούς, δευτερογενούς/ βιομηχανικού τομέα όσο και του τομέα παροχής υπηρεσιών, είτε ιδιωτικού είτε δημοσίου χαρακτήρα, ώστε να τεκμηριώνεται η συμμόρφωσή τους κατά τρόπο αναμφισβήτητο, με τα αντίστοιχα κατά περίπτωση Διεθνή και Εθνικά Πρότυπα και τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις που άπτονται των δραστηριοτήτων της εταιρείας.
 
Η ανωτέρω αξιοπιστία εξασφαλίζεται με τη διαρκή ικανοποίηση της κείμενης νομοθεσίας, των κριτηρίων διαπίστευσης και των απαιτήσεων που τίθενται στα Πρότυπο ΕΝ ISO/IEC 17065:2012, όπως αυτά ερμηνεύονται στις αντίστοιχες Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση, καθώς και με τη συμμόρφωση με τις ανάλογες απαιτήσεις και τα λοιπά κανονιστικά έγγραφα που θέτει το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), όπως εκάστοτε βρίσκονται όλα τα ανωτέρω σε ισχύ.
 
Η Διοίκηση της εταιρείας Πιστοποίησης COSMOCERT δεσμεύεται να προσδιορίζει τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις, η ικανοποίηση των οποίων κρίνεται απαραίτητη, για να προκύπτει πλήρης συμμόρφωση με τις παραπάνω απαιτήσεις, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά και προβαίνει στη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για την αποτελεσματική και συνεχή υλοποίηση της παρούσας δηλωθείσας πολιτικής, τη διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την επίτευξη των καθιερωμένων στόχων ποιότητας.
 
Στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης έχει ενταχθεί: η στελέχωση της εταιρείας με έμπειρο και κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό, η χρήση σύγχρονου και αξιόπιστου εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, η υλοποίηση λεπτομερών και σαφών διαδικασιών και η διασφάλιση της συνεχούς ροής των αναγκαίων οικονομικών πόρων, ώστε να αποτελεί εφικτό στόχο η παροχή υπηρεσιών υψηλού κύρους με τρόπο ανεξάρτητο και αμερόληπτο.
Η εταιρεία Πιστοποίησης COSMOCERT αναγνωρίζει ως θεμελιώδη παράγοντα για την επιτυχή λειτουργία της, την επίτευξη υψηλού βαθμού εμπιστοσύνης από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και την αγορά, στο παρεχόμενο έργο πιστοποίησης με παράλληλη ελαχιστοποίηση δυνητικών αμφισβητήσεων οποιασδήποτε προέλευσης.
 
Η εταιρεία Πιστοποίησης COSMOCERT έχει υιοθετήσει πλήρως τις αρχές της ανεξαρτησίας, της αμεροληψίας, της ακεραιότητας, της εμπιστευτικότητας και της ισοτιμίας και ισονομίας στη μεταχείριση των πελατών, απαλλαγμένης από επιρροές, διακρίσεις και παράλογες ή υπερβολικές απαιτήσεις, σε πνεύμα αμοιβαίου σεβασμού και με υψηλό αίσθημα επαγγελματικής ευθύνης. Όλοι στην COSMOCERT δεσμευόμαστε στην ολική ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 
Για το σκοπό αυτό, εντοπίζει και αξιολογεί σε συνεχή βάση την πιθανότητα εμφάνισης φαινομένων που διακυβεύουν στην πράξη την καθιέρωση των ανωτέρω αρχών και επιφέρουν σοβαρό κίνδυνο καταστρατήγησης της εφαρμογής τους.
Με βάση την παραπάνω αξιολόγηση επικινδυνότητας και επιπλέον εξετάζοντας και κάθε περίπτωση έργου πιστοποίησης ξεχωριστά, η εταιρεία Πιστοποίησης COSMOCERT θα βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων που κρίνονται σκόπιμα για τη διατήρηση της παρούσας πολιτικής.

Η συνολική εφαρμογή των αρχών του συστήματος θα εξασφαλίζεται μέσα από την συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα, με κύριο σκοπό την δημιουργία της σχετικής συνείδησης των σκοπών και της φιλοσοφίας του συστήματος. Όλες οι δραστηριότητες και υπηρεσίες της εταιρείας σχεδιάζονται και υλοποιούνται με τρόπο που να γίνονται αποδεκτές και αναγνωρίσιμες από το κοινωνικό σύνολο λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις στην προστασία του  περιβάλλοντος και την ανάπτυξη της αειφορίας.

 
Η πολιτική και οι στόχοι ποιότητας της εταιρείας COSMOCERT θεσμοθετούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο και ανασκοπούνται με ευθύνη του Υπεύθυνου Διαχείρισης της Ποιότητας στις συναντήσεις της διοίκησης. Τα αποτελέσματα γνωστοποιούνται άμεσα στο προσωπικό και σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που εμπλέκονται στη διαδικασία πιστοποίησης.
 


Φόρμα επικοινωνίας

Κεντρικό Γραφείο
Καμπούρογλου Δημ. 25, ΤΚ 115 25, Αθήνα
Tel.: +30 210 6712855
Email: 
info@cosmocert.gr


 

Περιφερειακό Γραφείο Αγρινίου
Ηλία Ηλιού 7-9, ΤΚ 301 00, Αγρίνιο
Tel.:  +30 26410 31727


Περιφερειακό Γραφείο Κρήτης
Ζ. Πηγής 4, ΤΚ 71307, Ηράκλειο, Κρήτη
Tel.: +30 2813 013171
Email: creta@cosmocert.gr

Περιφερειακό Γραφείο Αιγαίου

Αρίωνος 3, Μυτιλήνη, Τ.Κ. 81100

Tel: 2251305064 

Email: lesvos@cosmocert.gr
 


Γραφείο Βουλγαρίας
Sofia,1404, zh.k. Manastirski livadi-B, block 61,
entrance B, office 6

Tel.: +359 2 41 65 244 
Email: 
office@cosmocert.bg

Κλείσιμο

Validity check of submited certifications

Κλείσιμο

Online Αίτηση

Επιλογή κατάστασηςΕπιλέξτε Αίτηση
Συμπληρώστε τα Στοιχεία σας


Κλείσιμο

Άσκησε τα δικαιώματά σου σχετικά με τα προσωπικά σου δεδομένα που επεξεργάζεται η COSMOCERT

Είμαι*:

Πελάτης Εργαζόμενος Υποψήφιος για Εργασία Παραλήπτης από Συγκατάθεση Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος

Επιλέξτε έναν τύπο αιτήματος*:

Ενημέρωση δεδομένων Αίτηση πληροφοριών Διαγραφή δεδομένων Υποβάλετε μια καταγγελία Πρόσβαση δεδομένων Ανάκληση Συγκατάθεσης Εξαίρεση από την κοινή χρήση δεδομένων

Κλείσιμο